Dwutlenek siarki SO2

Dwutlenek siarki jest emitowany do atmosfery podczas spalania paliw zawierających siarkę. Największym źródłem emisji SO2 do atmosfery jest spalanie paliw kopalnych przez elektrownie i inne zakłady przemysłowe. Mniej istotnymi źródłami emisji SO2 są procesy przemysłowe takie jak obróbka rud metali, spalanie paliw zawierających siarkę przez lokomotywy, statki, maszyny budowlane i inne pojazdy oraz ze źródeł naturalnych, takich jak wulkany.

Tlenki siarki SOx mogą reagować z innymi związkami obecnymi w atmosferze prowadząc do powstawania aerozoli siarczanowych, a reagując z wodą tworzą kwas siarkowy, główny składnik kwaśnych deszczy.

Skutki ekspozycji na wysokie stężenia SOx:

  Skutki zdrowotne:

  • krótkoterminowa ekspozycja działa szkodliwie na układ oddechowy człowieka i upośledza funkcje oddechowe; do grup szczególnie narażonych należą dzieci, osoby starsze i chorujące na astmę;
  • produkty przemiany SOx (aerozole) mogą wnikać głęboko do płuc i wpływać na funkcjonowanie układu oddechowego;


  Skutki środowiskowe:

  • uszkadza liście i stożki wzrostu roślin, ogranicza fotosyntezę;
  • w postaci kwasu siarkowego niszczy wrażliwe ekosystemy leśne, osłabia system korzeniowy, niszczy bakterie glebowe;

Oprac. A. Drzeniecka-Osiadacz